Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydawnictwa

Ośrodek Badań nad Twórczością Czesława Miłosza jest samodzielną jednostką organizacyjną Wydziału Polonistyki UJ, która została powołana Zarządzeniem Rektora UJ z dnia 24 kwietnia 2018 roku.
Ośrodek prowadzi działalność naukową, dydaktyczną i popularyzatorską obejmującą twórczość Czesława Miłosza, jej przekłady na języki obce oraz krajową i zagraniczną recepcję.
Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) prowadzenie badań, w tym badań porównawczych, ukazujących dziedzictwo Czesława Miłosza w nowych kontekstach kulturowych oraz jego związki z innymi niż literatura dziedzinami myśli i twórczości;
2) współpraca z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, fundacjami i instytucjami kultury zajmującymi się dziedzictwem Czesława Miłosza, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kulturalnych Miasta Krakowa oraz ośrodków naukowych w Stanach Zjednoczonych i na Litwie;
3) inicjowanie i wspieranie podejmowanych przez młodą kadrę naukową prac badawczych związanych z twórczością Noblisty, w tym obejmowanie tej działalności patronatem naukowym;
4) organizowanie i współorganizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów i warsztatów naukowych;
5) przygotowywanie i wydawanie publikacji naukowych (monografii i prac zbiorowych) związanych z działalnością Ośrodka;
6) prowadzenie działalności dydaktycznej (wykłady, seminaria, warsztaty), adresowanej zarówno do środowiska akademickiego, jak i innych środowisk, przede wszystkim nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych;
7) pełnienie roli forum umożliwiającego nawiązanie kontaktów przedstawicielom różnych środowisk współpracujących z Ośrodkiem.
Ośrodek posiada międzynarodową, polsko-litewsko-amerykańską Radę Konsultacyjną złożoną z wybitnych przedstawicieli nauki i kultury.
W ramach działalności Ośrodka powstała seria wydawnicza Kontynenty, która prezentuje studia nad twórczością Czesława Miłosza, a także monografie i prace zbiorowe podejmujące na nowo żywotną problematykę tej twórczości. Nazwa serii nawiązuje do zbioru esejów, w którym refleksja poety przyjmuje perspektywę globalną na podstawie doświadczeń zdobytych po obydwu stronach Atlantyku. Ten „międzykontynentalny” dialog, jako dialog języków i kultur, jak też różnych obszarów wiedzy i myśli humanistycznej, domaga się kontynuacji w realiach zmieniającego się świata, w obliczu nowych wyzwań i nowej świadomości krytycznej XXI wieku.
Strona internetowa Ośrodka: https://milosz.polonistyka.uj.edu.pl/

https://wuj.pl/serie-wydawnicze/kontynenty

powstała 1 listopada 2020 roku. Jest jednostką naukową, działającą na Wydziale Polonistyki UJ, związaną z Katedrą Historii Literatury Polskiej XX Wieku.
Pracownia łączy badaczy, zaciekawionych interdyscyplinarnymi studiami nad szczególnym przejawem ludzkiej kreatywności, jakim jest proces twórczy. W polu jej zainteresowania mieszczą się różne dziedziny sztuki (literatura, teatr, film, malarstwo, rzeźba, muzyka…), różne okresy historyczne (od średniowiecza do wieku XXI), a także różne dyskursy, metodologie i praktyki badawcze, sytuujące w centrum uwagi fenomen kreacji (m.in. krytyka genetyczna, antropologia tworzenia, filozofia, psychologia i socjologia twórczości).
Pracownia organizuje wykłady, referaty, seminaria tematyczne oraz konferencje, realizuje projekty badawcze. Działania te prowadzone są w dwu – realizowanych równolegle – programach: polskim oraz międzynarodowym (w języku angielskim).
Pracownia prowadzi wspólne działania badawcze i wydawnicze z Instytutem Literaturoznawstwa, będącym częścią Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Osobą koordynującą współpracę ze strony „śląskiej” jest prof. dr hab. Adam Dziadek, Dziekan Wydziału Humanistycznego.  
W ramach kooperacji planowane jest uruchomienie w roku 2021 serii wydawniczej, poświęconej – szeroko rozumianej – problematyce kreatywności i będącej wspólnym przedsięwzięciem Pracowni Badań nad Procesem Twórczym (Wydział Polonistyki UJ) oraz Instytutu Literaturoznawstwa (Wydział Humanistyczny UŚ).
W ramach działalności Pracowni powstała seria wydawnicza Inventio. Antropologia tworzenia – krytyka genetyczna – interpretacja. Seria gromadzi książki poświęcone fenomenowi kreatywności, przede wszystkim – procesowi twórczemu, prowadzącemu do powstania dzieła sztuki. Podstawowym założeniem metodologicznym serii jest interdyscyplinarność i polikontekstualność: obszar jej zainteresowania obejmuje różne dziedziny pracy twórczej (literaturę, sztuki plastyczne, teatr, film, muzykę), okresy historyczne oraz teorie i praktyki badawcze (krytykę genetyczną, poetykę, antropologię literatury, filozofię, psychologię, socjologię i ekonomię tworzenia). Seria ukazuje się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.  
 
Komitet redakcyjny serii tworzą: dr hab. Mateusz Antoniuk, prof. UJ, prof. dr hab. Adam Dziadek, prof. dr hab. Magdalena Popiel.

 
Link do strony internetowej Pracowni: https://kreatywnosc.polonistyka.uj.edu.pl/
Seria wydawnicza Inventio: https://wuj.pl/serie-wydawnicze/inventio

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich wielorakim uwarunkowaniom. Publikowane artykuły dotyczą zarówno dzieł literackich jako kreacji o znacznej autonomii, jak i literatury ujmowanej jako dynamiczny system podlegający zewnętrznym wpływom. Tematyka artykułów często obejmuje konteksty historyczne, filozoficzne, socjologiczne czy zagadnienia swoiste dla antropologii literatury, co sprawia, że przedmiotem analiz bywają związki literatury z tekstami pozaliterackimi. Ważną misją pisma jest ukazywanie literatury polskiej w perspektywie studiów nad literaturą światową. Współpraca z przedstawicielami polonistyk zagranicznych pozwala upowszechnić ich dorobek w Polsce. Publikacje w języku angielskim służą poszerzaniu międzynarodowego kręgu odbiorców zainteresowanych literaturą polską i jej badaniem.
ISSN:2083-7658
eISSN:2353-1991
Punkty MNiSW:40
UIC ID:486189
DOI:10.4467/23531991KK
 
Redakcja
Redaktor naczelny:
Dr hab., prof. UJ Łukasz Tischner
Sekretarz redakcji:
Dr hab. Dorota Siwor
Redaktorzy:
Dr hab. Kazimierz Adamczyk,
Dr hab., prof. UJ Mateusz Antoniuk,
Dr Karina Jarzyńska,
Prof. Aleksandra Kremer,
Prof. Pau Freixa Terradas,
Prof. dr hab. Joanna Zach
 
Afiliacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
Strona internetowa “Kontekstów Kultury”:  https://ejournals.eu/czasopismo/konteksty-kultury