dr Karina Jarzyńska

Badaczka historii literatury polskiej XX wieku, zainteresowana uwarunkowaniami jej powstawania i odbioru, zwłaszcza w relacji z religiami i sztukami wizualnymi. Ukończyła Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując magisterium z polonistyki (2008, spec. wiedza o kulturze) i religioznawstwa (2009). W 2015 roku z wyróżnieniem obroniła doktorat na Wydziale Polonistyki UJ. Studiowała także na Université Paris VIII (2004/05) i na Yale University (pobyty w ramach kwerend archiwalnych w 2013 i 2016). Członkini Polish Studies Association i Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci przy WP UJ; współpracowniczka Ośrodka Badań nad Twórczością Czesława Miłosza.

Uczestnictwo w grantach naukowych: Wydanie krytyczne rozproszonych oraz niepublikowanych tekstów Czesława Miłosza z lat 1945–2004. Sporządzenie i opublikowanie bibliografii przedmiotowej twórczości Czesława Miłosza (1931-2019) (NPRH, kierownik: prof. dr hab. Aleksander Fiut, 2016–2020); Nieupamiętnione miejsca ludobójstwa i ich wpływ na pamięć zbiorową, tożsamość kulturową, postawy etyczne i relacje międzykulturowe we współczesnej Polsce (NPRH, kierownik: dr hab. Roma Sendyka, 2016–2020); Literatura a religia - wyzwania epoki świeckiej (NPRH, kierownik: dr hab. Łukasz Tischner, 2016–2020); Traces. Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts. From Intervention to Co-production (Horizon 2020, 2017); Obrazy Boga, świata i człowieka w literaturze polskiej XX wieku (NPRH, kierownik: dr J.M. Ruszar, 2017); Archiwum Zbigniewa Herberta – studia nad dokumentacją procesu twórczego (NPRH, kierownik: dr hab. Mateusz Antoniuk, 2014–2017); główny wykonawca grantu promotorskiego Literatura jako „ćwiczenie duchowe”. Dzieło Czesława Miłosza w perspektywie postsekularnej (MNiSW/NCN, kierownik: prof. dr hab. Ryszard Nycz, 2011‒2013).

Kursy prowadzone w roku 2021/2022:

 •  Historia literatury polskiej 1918-1945 (ćwiczenia)

 •  Historia literatury polskiej 1945-1989 (ćwiczenia)

 •  Eposy świata: lektury i teorie (opcja, 60 h)

 •  Seminarium licencjackie Literatura polska XX wieku w sieci zależności: religie – kultury – modernizacje.

Kursy prowadzone w poprzednich latach:

 •  Działania w kulturze: animacja i edukacja

 •  Polish Culture: Lessons in Polish Literature

 •  Tekst we współczesnych sztukach wizualnych

 •  Poetyka. Wprowadzenie do teorii literatury.

 

Dyżur w roku 2021/2022: wtorki, godz. 10-11, G14, s. 11

Kontakt: karina.jarzynska@uj.edu.pl

 

Książki autorskie

 • Literatura jako ćwiczenie duchowe. Dzieło Czesława Miłosza w perspektywie postsekularnej, Kraków: Universitas, 2018, ss. 445 (seria: Modernizm w Polsce, t. 58).

 • Eposy świata. U źródeł kultur, Warszawa – Bielsko-Biała: Wydawnictwo Szkolne PWN i Park Edukacja, 2011, ss. 404 (Seria Mityczna).

 

Książki redagowane

 • Nie-miejsca pamięci (2): Nekrotopologie, red. R. Sendyka, K. Jarzyńska, K. Siewior, A. Janus, Warszawa: IBL PAN, 2020.

 • Miłosz Cz., Z archiwum, oprac. A. Fiut, M. Antoniuk, S. Bill, K. Jarzyńska, E. Kołodziejczyk, M. Woźniak-Łabieniec, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2020.

 • Miłosz Cz., Wygnanie i powroty. Publicystyka rozproszona 1951–2004, t. 1–2, oprac. A. Fiut, M. Antoniuk, S. Bill, K. Jarzyńska, E. Kołodziejczyk, M. Woźniak-Łabieniec, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2019.

 • Miłosz Cz., W cieniu totalitaryzmów. Publicystyka rozproszona 1945-1951 oraz teksty z okresu
  II wojny światowej, oprac. A. Fiut, M. Antoniuk, S. Bill, K. Jarzyńska, E. Kołodziejczyk, M. Woźniak-Łabieniec, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2018, ss. 880.

 • „Rocznik Mitoznawczy” (wraz z A. Kapustą, A. Pochłódką i M. Wojciechowską):
  tom II: Collegium Columbinum, 2008 (tu także: Wstęp)
  tom I: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

 

Artykuły (wybór)

 •  Miłosz po Zagładzie: praktyki świadczenia, w: Przed i po: Czesław Miłosz, red. J. Olejniczak, Kraków: Pasaże, 2021, s. 107-120.

 •  Projektowanie testamentu awangardy albo czarny kwadrat wychodzi z ram, „Elementy. Sztuka i Dizajn” 2021, nr 1, s. 244-249.

 •  Po co czytać Harolda Blooma i jak, czyli o kanoniczności krytyka, „Konteksty Kultury” 2020, t. 17, nr 4, s. 505–517.

 •  Miłosz, Herbert i heretyckie alternatywy wobec „modernistycznej religii sztuki”, w: Religijność Czesława Miłosza, red. Z. Kaźmierczyk, K. Wojan, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2020, s. 305-311.

 •  Po-bożność bluźniercza. Mariana Pankowskiego soteriologia literacka po Zagładzie, w: Literatura polska a religia. Wyzwania epoki świeckiej. Tom 2: Literatura polska po 1945 roku: kierunki, idiomy, paradygmaty, red. A. Bielak, Ł. Tischner, Kraków: WUJ, 2020, s. 413444.

 •  Poludobójcze negocjowanie sacrum. Imaginaria religijne w nie-miejscach pamięci, w: Nie-miejsca pamięci (2): Nekrotopologie, red. R. Sendyka i in., Warszawa: IBL PAN, 2020, s. 207248.

 •  W imię emancypacji. Badania kulturowe o religii i literaturze w: Literatura polska a religia. Wyzwania epoki świeckiej. Tom 1: Teorie i metody, red. T. Garbol, Ł. Tischner, Kraków: WUJ, 2020, s. 479510.

 •  Wywoływanie duszy. Olgi Tokarczuk gra na wielu religiach, „Ruch Literacki” 2020, t. 61, nr 4, s. 505528.

 •  Ziemia Miechowska. Przesunięcie i uznanie w lokalnej sieci nie-miejsc pamięci (współautor: Jakub Muchowski), w: Nie-miejsca pamięci (1): Nekrotopografie, red. R. Sendyka i in., Warszawa: IBL PAN, 2020, s. 109168.

 •  Negocjowanie kultury. Miejsca wspólne sztuki współczesnej, nowego muzealnictwa i edukacji progresywistycznej, w: Współczesny museion. Edukacja kulturowa z perspektywy uniwersytetu, muzeum, szkoły, red. A. Pilch, M. Rusek, Kraków: WUJ, 2019, s. 65-73.

 •  Pychosomatyzacja śmierci w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej, w: Rozczytywanie Dąbrowskiej, red. M. Świerkosz, D. Kozicka, Kraków: WUJ, 2018, s. 93–106.

 •  Bywaliśmy świeccy. Postsekularne spojrzenie na polską formację modernistyczną, w: „Szkoda, że Cię tu nie ma”. Filozofia religii a postsekularyzm jako wyzwanie nowych czasów, red. M. Ciesielski, K. Szewczyk-Haake, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2018, s. 115–130.

 •  Projekt polskiego języka liturgicznego zawarty w pracach ks. Józefa Sadzika i Czesława Miłosza, w: Język w liturgii, red. B. Drabik, W. Przyczyna, Tarnów: Biblos, 2018, s. 351–363.

 •  Postsecular Instruments of Acculturation. Czesław Miłosz's Works from the Second American Stay, przeł. A. Kowalcze-Pawlik, “Open Cultural Studies” 2017; 1: 140–154.

 •  Powstawanie Roku jagnięcia – między życiem a tekstem, w: Pracownia Herberta. Studia nad procesem tekstotwórczym, red. M. Antoniuk, Kraków: WUJ, 2017, s. 231250.

 •  Powieść postsekularna po polsku (rekonesans), w: Metamorfozy religijności w literaturze nowoczesnej, red. A. Bielak, Lublin 2016, s. 171–189.

 •  Gry i aplikacje angażujące w sztukę współczesną, „MOCAK Forum” 2014, nr 9, s. 128–131.

 •  Pamięć rytuału – między biologią a strategią tożsamościową. Przypadek Czesława Miłosza,
  w: Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, red. R. Sendyka i in., Warszawa: IBL PAN, 2013, s. 63–73.

 •  Postsekularyzm – wyzwanie dla historii i teorii literatury (rozpoznania wstępne), „Teksty Drugie” 2012, nr 1/2, s. 294‒307.

 •  „Papieskie sanktuarium Maryjne” w Zakopanem-Krzeptówkach. Narracja mityczna, jej twórca i jej bohater (wspólnie z Agnieszką Poźniak), „Literatura Ludowa” 2010, nr 2, s. 3–24.

 •  Miejsce konfliktu religia-nauka w twórczości Czesława Miłosza, „Dekada Literacka” 2009, nr 4(236), s. 48–55.

 •  Uwarunkowania i konsekwencje tłumaczenia Biblii jako literatury pięknej – doświadczenie francuskie, w: Polszczyzna biblijna – między tradycją a współczesnością, t. 1, red. W. Przyczyna, S. Koziara, Tarnów: Biblos, 2009, s. 181–191.

 •  Rola poziomu fonetycznego modlitwy w konstytuowaniu jej funkcji sakralnej, w: Modlitwa w językach, tekstach artystycznych i narracjach, red. A. Różyło, Sandomierz 2007, s. 241–255.

 •  Metafizyka codzienności a literatura: o powieści Judasz Włodzimierza Pawluczuka, w: Postać Judasza w kulturze, literaturze i teologii, red. J. Sieradzan, Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2007, s. 106–124.
 •  Symbol światła w ewangeliach apokryficznych Nowego Testamentu jako warunek mitycznych narracji epifanicznych, „Rocznik Mitoznawczy” t. I, Kraków: WUJ, 2006, s. 55–66.

 

 

Publikacje w Repozytorium UJ

Profil w portalu Academia.edu